Jäsenyys

Porin KTV:n sairauskassa on porilaisten JHL-yhdistysten perustama työpaikkakassa. Kassan jäsenen KELA:n kanssa tapahtuva asiointi hoidetaan sairauskassassa. KELA toimittaa kassan jäsenille uudet sairausvakuutuskortit.

Tietoa eläkejäsenyydestä

Liittymislomake

Liittymislomake eläkejäsenyys

Liittymislomake ulkojäsenyys

Ohje E-laskun/suoramaksun tilaukseen

Porin KTV:n sairauskassan jäsenen tulee olla liittyessään

  • JHL:n jäsen (uuden jäsenen pitää toimittaa kopio JHL:n kortista kun kortti tulee, tai muu selvitys JHL:n jäsenyydestä)
  • Toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa
  • Kassan jäseneksi voi liittyä myös mm. pitkiä ja/tai peräkkäisiä työsopimuksia tekevät JHL:n jäsenet (esim. sijaisuudet).
    Muuta:
  • Työsuhde ei voi olla tilapäinen tai lyhytaikainen (esim. lyhyt sijaisuus tai kesätyö).
  • Uudet työntekijät / uudet JHL:n jäsenet voivat liittyä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen / jäsenyyden alkamisesta.
  • Määräaikaisen sopimuksen päättyessä jäsenyys kassassa voi jatkua seuraavan kuukauden loppuun asti, mikäli voidaan olettaa että uusi sopimus on todennäköinen. Arvion tekee hallitus jäsenen selvityksen pohjalta.
  • Mikäli jäsen on eronnut kassasta työsopimuksen loppumisen vuoksi, voi hän uuden työsopimuksen tehtyään liittyä kassaan uutena jäsenenä. Sääntöjen mukaisia määräaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemmat jäsenyydet kassassa.
  • Tarkempaa tietoa saat ottamalla yhteyttä kassaan.

Ulkojäsenyys:

Kassan toimintapiiriin voivat kuulua myös ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä on erotettu työnantajan tai tämän sairauskassan tai osakkaan palveluksesta ilman omaa syytään ja ovat oikeutettuja työttömyysturvalain mukaisiin niin sanottuihin työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, eivätkä ole ansiotyössä toimintapiirin ulkopuolella tai toimi yrittäjinä ja jotka kassan jäsenenä ovat saavuttaneet oikeuden eläkeläisjäsenyyteen. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi. Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan näiden sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin. Ulkojäsenen jäsenyys kassassa on vapaaehtoinen ja ulkojäsenyyttä on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Toimintapiiri:

Kassan toimintapiirin muodostaa:
– Eurajoen kuntaan 1.1.2017 alkaen
– Harjavallan kaupunkiin 1.9.2018 alkaen
– Hopeaharjun Palvelukoti Oy:hyn 31.12.2018 saakka
– KuntaPro Oy Porin toimipisteeseen
– Lännen tekstiilihuolto Oy:n Porin yksikköön 1.6.2016 alkaen
– Länsirannikon Koulutus Oy:öön (WinNova)
– Länsi-Suomen Diakonialaitokseen (Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö ja PDL-palvelut Oy)
– 2M-IT Oy:n Porin toimipisteeseen
– Merikarvian kuntaan
– Nakkilan kuntaan
– Pomarkun kuntaan
– Pori Energia Oy:öön
– Pori Energia Sähköverkot Oy:öön
– Porin kaupunkiin, sen tytäryhteisöihin
– Porin Satama Oy:öön
– Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:öön
– Porin Seudun Matkailuun
– Porin YH-asunnot Oy:öön
– Prizztech Oy:öön
– Rauman kaupunkiin
– Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:öön
– Rauman Satama Oy:öön
– Rauman Taidemuseon säätiöön
– Recare Oy:n Annikakotiin
– Reposaaren päiväkotiin
– Ruskatalojen palveluyhdistys ry:hyn, Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:hyn
– SAMK OY:öön
– Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, (ja siihen kuuluviin tytäryhteisöihin Ravanin Pesulaan ja TYKE Oy:öön)
– Satakuntaliittoon
– Suomen Pelastusarmeijan säätiöön/Pelastusarmeijan Päiväkotiin
– Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan piiri ry:hyn
– Svenska barnträdgården i Björneborg:iin
– Ulvilan kaupunkiin

työsuhteessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet sekä tämän sairauskassan ja sääntöjen 8 §:ssä tarkoitettujen osakkaiden palveluksessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenet. Porin kaupunkia ja edellä mainittuja muita yhteisöjä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi. Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.
Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Kassan jäseneksi voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa toimintapiirin ehtojen täyttymisestä. Liittymiskaavake on palautettava kolme arkipäivänä ennen hallituksen kokousta. Hallitus kokoontuu aina kuukauden lopussa, kokouspäivät hallinto-osiossa.

Kassan toimintapiirin sisällä tapahtuvat työnantajamuutokset eivät oikeuta liittymään kassan jäseneksi.